Wanneer een vaste bezoeker, lid of leidinggevende geconfronteerd wordt met

  • naar zijn/haar mening ongewenst gedrag,
  • of een integriteitskwestie,
  • en/of wanneer de afhandeling door leidinggevenden ontoereikend wordt ervaren,
  • dan wel het vertrouwen ontbreekt,
  • dan wel de bestaande relatie als belemmering wordt ervaren,

kan hij/zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon.


Een vertrouwenspersoon heeft (uiteraard) een geheimhoudingsplicht en een 'intern verschoningsrecht' (hij/zij deelt geen informatie met de leidinggevenden). Er bestaat in uitzonderlijke gevallen wel een wettelijke aangifteplicht (bij de politie), bijvoorbeeld bij een zedendelict jegens minderjarigen.


De vertrouwenspersoon

  • adviseert de melder bij oplossingen zoeken in de informele sfeer
  • bij formuleren van een klacht
  • bij de te volgen procedures.
  • Ook verleent hij/zij nazorg of verwijst door naar passende hulpverlening.
  • De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator bij een conflict. Daar zijn andere wegen voor.


De functie van een vertrouwenspersoon is passief tenzij er aanleiding voor hem/haar is om de leiding van de gemeente te adviseren.


Een vertrouwenspersoon van binnen of buiten Parousia Zoetermeer ontvangt geen salaris. Wel zal er sprake zijn van vergoeding van onkosten.


Wordt de vertrouwenspersoon gevraagd voor het verzorgen van een avond, dan zal daar een vergoeding tegenover staan. Te denken valt aan een avond voor bedieningen zoals: Kidsclub, jeugd- en jongerenwerk, pastoraat, verdieping en toerusting.


De vertrouwenspersoon wordt aangesteld door het LT (leiderschapsteam) en zal minstens twee maal per jaar contact hebben met het DB (dagelijks bestuur). Het initiatief voor dat gesprek zal uitgaan van het DB.
Op het terrein van arbeidsovereenkomsten van betaalde krachten is er overleg tussen vertrouwenspersoon en DB. De VP kan voor praktische zaken altijd terug vallen op het DB.

Voor vertrouwenszaken kan de vertrouwenspersoon advies vragen bij het landelijke Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM) waar Parousia Zoetermeer bij aangesloten is.


Op de pagina 'Leiding van de gemeente' kunt u vinden wie de vertrouwenspersoon is en hoe u in contact kunt komen.