Update op corona-maatregelen

Het LT heeft op 28 maart jl. bekend gemaakt hoe de corona-maatregelen van de rijksoverheid in onze gemeente zouden worden ingevuld.

Beste broeders en zusters,

 

Het LT heeft op 28 maart jl. bekend gemaakt hoe de corona-maatregelen van de rijksoverheid in onze gemeente zouden worden ingevuld. Vanaf 1 juli a.s. gelden echter nieuwe landelijke regels, die het mogelijk maken om (religieuze) samenkomsten te houden van maximaal 100 bezoekers, ‘personeel’ niet meegerekend.

 

Deze nieuwe regels van de rijksoverheid laten daarmee méér ruimte voor activiteiten dan waartoe het LT op 16 en 28 maart jl. heeft besloten.

 

 

Zondagse ochtenddiensten met ≤ 100 bezoekers

Het LT heeft op grond daarvan besloten om uiterlijk met ingang van zondag 6 september a.s. de zondagse ochtenddiensten mèt bezoekers te hervatten. Deze diensten blijven ‘live’ uitgezonden worden via het YouTube-kanaal van Parousia, in ieder geval totdat de normale samenkomsten met een onbeperkt aantal bezoekers weer mogelijk zijn. Over de voortzetting van de streams daarna neemt het LT later een besluit.

 

Hoe dat precies georganiseerd gaat worden, daarover zal later meer informatie volgen. Begin juli hopen we in ieder geval alvast één of meer diensten met bezoekers bij wijze van proef te kunnen houden. Mede afhankelijk daarvan wordt de definitieve startdatum gekozen van de diensten met ≤ 100 bezoekers.

 

 

Doordeweekse samenkomsten met ≤ 100 bezoekers vanaf september

Naast de zondagse diensten wil het LT graag ook met ingang van september op donderdagavond doordeweekse samenkomsten organiseren met ≤ 100 bezoekers met als voornaamste doel: onderlinge ontmoeting.

 

Ook hiervoor geldt dat er op dit moment nog wordt gewerkt aan de details van de organisatie. De precieze details worden dus later bekend gemaakt.

 

 

Overige bijeenkomsten en activiteiten van de bedieningen

Alle activiteiten van alle bedieningen zijn - zeker met ingang van 1 juli a.s. – zonder meer toegestaan, mits daarbij de 1,5m afstandsregel in acht wordt genomen. De bedieningsleiders overleggen waar nodig met het LT en verzorgen de communicatie hierover naar de overige medewerkers en deelnemers.

 

In de Grote Zaal is het speciale gedeelte met stoelen op 1,5 meter afstand beschikbaar na reservering èn overleg vooraf met de betreffende LT-contactpersoon. Met kleine(-re) aantallen mensen kan gebruik gemaakt worden van de andere ruimtes in De Uitkijk.

 

Voor al deze bijeenkomsten geldt een grens van 30 deelnemers, exclusief ‘personeel’ vanaf 1 juni jl., en van 100 deelnemers, exclusief ‘personeel’ vanaf 1 juli a.s..

 

Alle samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van ons dagelijkse ‘werk als kerk’ (zoals LT-vergaderingen en Ledenvergaderingen) blijven ook in juni toegestaan – indien nodig tot en met 100 personen aanwezig, en sinds 1 juni jl. ‘personeel’ niet meegeteld.

 

 

Samenvatting

Tot slot vatten we de actuele besluiten en maatregelen nog even samen:

 

 • De zondagochtenddiensten mèt bezoekers worden uiterlijk op 6 september 2020 hervat met ≤ 100 bezoekers, exclusief ‘personeel’;
 • Vanaf september worden doordeweekse ontmoetingsavonden georganiseerd met ≤ 100 bezoekers, exclusief ‘personeel’;
 • Alle activiteiten van alle bedieningen (ook het bijeenkomen van de kringen) zijn toegestaan, mits daarbij de 1,5m afstandsregel in acht wordt genomen:
  • Tot en met 30 juni 2020 geldt een maximum van 30 deelnemers, exclusief ‘personeel’;
  • Vanaf 1 juli 2020 geldt een maximum van 100 deelnemers, exclusief ‘personeel’;
 • We houden ten minste 1,5 meter afstand;
 • Gemeenteleden worden aangemoedigd om (waar jullie dit zelf mogelijk en/of wenselijk achten) op zondagochtend of doordeweeks elkaar in kleine groepjes op te blijven zoeken in kringverband, cleanteamgroep, of andere groep, of – als dit niet lukt of niet past – een dienst op internet mee te maken etc.;
 • Men mag bij te beperkte ruimte thuis, na reservering via de website, ook gebruikmaken van diverse lokalen in de Uitkijk, zodat men bij elkaar kan komen en toch de 1,5 meter kan borgen. De Grote Zaal is beperkt beschikbaar (wanneer deze niet wordt gebruikt voor de livestreams);
 • Bij activiteiten in de Uitkijk die toevallig gelijktijdig plaatsvinden wordt een gezamenlijke oploop in bijvoorbeeld het Atrium vermeden;
 • Als het avondmaal wordt gevierd, gebeurt dit op aangepaste wijze: met kleine bekertjes;
 • We nemen de bekende hygiëne-maatregelen in acht: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, extra handen wassen bij contact met zieke mensen (voor en na), voldoende gezond eten en een goede nachtrust etc. etc.;
 • Mensen die ziek zijn, of extra vatbaar voor griep etc., worden opgeroepen om waar nodig zelf ook de gebruikelijke extra voorzorgsmaatregelen te treffen - voor henzelf, alsook om besmetting van anderen tegen te gaan. Blijf sowieso thuis bij extra gevoeligheid en/of klachten en houdt de richtlijnen van het RIVM in de gaten.

 

Houdt u de berichtgeving in de Outlook of op de website in de gaten voor aanvullende berichten?

 

Hartelijke groet,

namens het LeiderschapsTeam,

 

 

Kevin Stolk

Diaken communicatie Parousia Zoetermeer